Linnéuniversitetet

P&E Fastigheter har sedan 2012 arbetat med etableringen av den västra etappen av Linneuniversitets satsning i Ölandshamnen. 2019 stod byggnaderna klara. P&E Fastigheter stod för hela byggherreorganisationen och projektet genomfördes i nära samarbete med Brunswick Real Estate.

Hållbar byggprocess

Under byggnationen av Linnéuniversitetet i Kalmar bestämde sig entreprenörer och byggherre för att ta ett nytt grepp för en mer hållbar byggprocess.

Man driftsatte Linnéuniversitetets solcellspark redan ett år innan inflyttning. Parkens egentliga syfte var att förse universitetet med el från och med inflyttningen hösten 2018. Men tack vare ett starkt miljöfokus hos entreprenörerna Skanska och Elia samt byggherren P&E Fastigheter, fick solcellsanläggningen ytterligare ett användningsområde – att förse hela bygget med el under färdigställandet.

Detta gav självklart en enorm energivinst, då det går åt mängder av el under byggprocessen till ett så stort projekt. Exempelvis belysning, larmsystem och byggbodar med kontor kunde försörjas liksom borrmaskiner sågar och andra elverktyg.

Gröna tak och insektshotell

Närproducerat tak
De gröna tak med levande växtlighet man valt som takbeläggning på Linnéuniversitetet är lokalt odlade i Småland. De är en del i det miljöarbete som präglar byggnationen och byggnaderna. Takytan består av en blandning mellan grusbädd, sedumtak och biotoptak. Dessa gröna tak har många fördelar. De dämpar buller, mildrar stadsklimatet, renar luft och dagvatten och isolerar byggnaden, vilket sparar energi. Dessutom fungerar taken som fördröjningsmagasin av dagvattnet. Vatten lagras där innan det fortsätter ner i det kommunala ledningsnätet.

Bevarande av biologisk mångfald
På takens grusbäddar kan man se små, små hus. Dessa är insektshotell, som ska ge skydd och boplats åt insekter. Förändringar i miljön har utraderat många arters naturliga livsmiljö och detta är ett sätt att hjälpa dem och på så sätt bevara den biologiska mångfalden.

Brunswick Real Estate