Våra tjänster

Kunskap, engagemang, lokal närvaro och delägarskap är våra framgångsfaktorer.

Förvaltning

P&E Fastigheter arbetar med flera områden som just rör fastigheter. Vi investerar, äger, förvaltar, utvecklar och ansvarar för drift och ekonomi. Våra kunder kan välja att använda vissa av våra kompetenser eller anlita oss för helhetsuppdrag. Vårt signum är att jobba nära våra kunder och förvalta utifrån ett lokalt perspektiv.

För fastighetsägare tillhandahåller vi tjänster inom asset management och property management. Nedan följer mer detaljerat vilka tjänster vi erbjuder inom förvaltning:

Administrativ förvaltning
Övergripande ansvar för fastighetsportföljsekonomi
Upprättande av affärsplaner
Månads- och kvartalsrapporter

Teknisk förvaltning
Ansvar för drift- och underhållsbudget
Planerat underhåll
Tekniska installationer
Upphandling av entreprenörer
Myndighetsbesiktningar
Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsskötsel
Tillsyn och skötsel av fastigheter (inre- och yttre)
Beställning av avhjälpande underhållsåtgärder (felanmälningar)

Uthyrning
Ansvar för uthyrning
Strategi för uthyrning gällande ex hyresgästmix och hyressättning
Marknadsföring av lediga objekt
Uppsökande verksamhet
Upprättande av fullständiga hyreskontrakt med villkor, kontraktshantering, information i fastighetssystem, avisering, inkasso, budget och prognos avseende hyresintäkter samt avräkning

Bolagsekonomi
Övergripande ansvar för bolagsekonomi
Årsredovisningar
Deklarationer, inklusive skatt

Redovisningsekonomi
Löpande redovisning
Leverantörsbetalningar
Hyresbetalningar
Myndighetsrapportering

Fastighetscontroller
Rapportering (budget, prognos)
Resultatanalyser vid rapportering
Likviditetsprognoser
Projektuppföljning
Frivillig skattskyldighet

Projekt

Planerar och projektleder för framtiden
Som projektägare är vi unika. Bredden, erfarenheten och kompetensen i bolaget ger tillsammans med affärsmodellen en djup förståelse för projekten. Ofta arbetar vi med en helhetslösning där vi samordnar och ansvarar för allt ifrån tidiga skeden med idéer och detaljplanearbete till färdigställande. Lokal närvaro är för oss en framgångsfaktor för lönsamma och kvalitativa projekt.

Förvaltning med från start
Genom processen har vi ett nära samarbete med förvaltningen för att redan i tidiga skeden kunna anpassa projektet efter målbilden. I flera projekt tar vi även vidare ansvaret efter färdigställandet som fastighetsförvaltare. Vårt mål är ett långsiktigt, hållbart projekt.

Våra kompetenser och arbetsområden

 • Projektutveckling
 • Detaljplanearbete, driva detaljplan.
 • Medverkar i tidigt skede vid förvärv, markanvisningar och due diligence
 • Tillsammans med affärsutveckling upprätta tidiga projektkalkyler, fastställa projektbudgetar, projektmål och projektorganisation samt medverka i försäljningsprocessen
 • Förhandlar och tecknar exploateringsavtal
 • Uthyrning
 • Tar fram investeringsunderlag
 • Utveckling av produkten och säkerställande av projektets ställda krav och mål
 • Kalkyler
 • Tar fram bygglovshandlingar och söker bygglov
 • Ansöker och hanterar investeringsstöd
 • Förhandlar och upphandlar entreprenad inklusive upprättande av entreprenadkontrakt
 • Projektering
 • Projektledning ombyggnation
 • Projektledning nybyggnation
 • Byggledning
 • Styrning och uppföljning av projektbudget och projektmål
 • Företräder byggherren – kontrollerar och säkerställer att entreprenadavtal och alla myndighetskrav efterlevs och uppfylls samt tidplan hålls
 • Överlämning till förvaltningsorganisation
 • Genomför lantmäteriförrättningar
 • Arbetar enligt bolagets projektprocess
 • Upphandlar och koordinerar jurister, arkitekter och tekniska konsulter
 • Sammankallar och driver interna och externa projektmöten
 • Samarbetar med övriga avdelningar i organisationen
 • Medverka i bolagets utvecklings- och kvalitetsarbete
 • Arbetar aktivt för ett gott samarbete med entreprenörer, konsulter, kommuner och kunder

Här kan ni läsa om våra projekt, både pågående och avslutade.