Uthyrningsregler

För att hyra lägenhet hos oss på P&E Fastigheter har vi vissa krav som du bör uppfylla. Här har vi samlat våra gemensamma krav som gäller för dig som bor hos oss och för dig som är bostadssökande. De generella kraven gäller för alla typer av boende hos oss. P&E Fastigheter kan göra avsteg från dessa generella krav i vissa fall eller för vissa områden.

Lediga lägenheter publiceras på Boplats Sverige.

 • Hyresgästen ska vid förfrågan kunna visa goda referenser från tidigare egna boenden gällande exempelvis betalningar, störningar och skulder, samt styrka uppsägning av nuvarande hyresbostad alternativt försäljning av nuvarande bostad.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter tillämpar P&E Fastigheter generella rekommendationer angående hur många som får bo i en lägenhet. Det innebär följande:
  1 rum och kök max 3
  2 rum och kök max 4
  3 rum och kök max 5
  4 rum och kök max 6
  5 rum och kök max 8
  För enskilda lägenheter och vissa fastigheter kan, i undantagsfall, andra bestämmelser tillämpas. Av hyreskontraktet kommer framgå hur många som får bo i lägenheten.
 • Du ska ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad och vara folkbokförd i lägenheten. På begäran ska du därför kunna intyga att hyreskontrakt till annan hyresrätt eller eventuellt äganderätt i annan permanentbostad, som bostadsrätt eller villafastighet, har upphört eller kommer att upphöra i nära anslutning till tillträdet till den nya bostaden hos P&E Fastigheter.

Sökanden bör ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete (även visstidsanställning), arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning, studiemedel bostadsbidrag och bostadstillägg. Dock godkänns inte försörjningsstöd som inkomst. P&E Fastigheter kan göra avsteg från dessa inkomstkrav i vissa fall eller för vissa områden. För följande områden med investeringsstöd har P&E Fastigheter gjort avsteg från de generella uthyrningsreglerna; Puman 2, Kalmar, Perstorpsvägen 6-10 och Skrikan 1, Växjö, Mörners väg 64 A-B, 64, E-J. Inkomstkravet för dessa områden är enligt Kronofogdens förbehållsbelopp. I förbehållsbeloppet ingår din boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadskostnader. Beräkna ditt förbehållsbelopp här.

Gemensam inkomst med en annan person kan läggas till grund endast i det fall du har en maka/make, sambo eller partner som stadigvarande avser att bo tillsammans med dig i lägenheten.

REGISTRERING
Har du hittat en bostad du är intresserad av? Då måste du först och främst gå in och registrera en profil på Boplats Sverige, vilket du gör i samband med en intresseanmälan av en lägenhet. Det gör du enklast via vår hemsida www.poefastigheter.se. Att registrera sig är helt kostnadsfritt! När du är registrerad och har startat en sökprenumeration för lägenhet börjar din kötid räknas där de med längst kötid har störst chans att få en lägenhet.

Du ska ha fyllt 18 år (myndig) för att söka bostad och kunna ingå ett avtal för lägenhet, förråd eller bilplats hos oss. Från dagen du fyller 18 år är du välkommen att göra en intresseanmälan, så se till att registrera dig så snart som möjligt för att öka chansen att få den där bostaden du verkligen vill ha när den dyker upp!

Tänk på att logga in minst en gång var tolfte månad (d.v.s. en gång per år), annars kommer ditt konto och insamlad kötid automatiskt försvinna och vi har ingen möjlighet att återställa förlorad kötid.

INTRESSEANMÄLAN
Gör din intresseanmälan via Boplats Sverige. Titta noga på all fakta som t.ex. hyra och inflyttningsdatum innan du gör en intresseanmälan för att vara säker på att bostaden passar dig.

ERBJUDANDE OCH VISNING
Innan ett erbjudande skickas ut gör vi kontroller enligt vår uthyrningspolicy. Om du inte uppfyller våra krav och villkor, kommer erbjudandet gå vidare till personen med längst kötid efter dig. I erbjudandet står viktig information som t.ex. vem du ska kontakta för visning i de fall detta erbjuds eller för bilder. När du har fått ett erbjudande ska du inom angiven tid tacka ja eller nej. Du kan tacka nej till samtliga erbjudanden utan att din kötid påverkas.

BOSTADSAVTAL
När svarstiden för erbjudandet har gått ut kommer den med längst kötid och som tackat ja till bostaden erbjudas ett bostadsavtal. Tänk också på att om du har fler pågående intresseanmälningar ta bort dem från Boplats Sverige. Avtalet skickas digitalt via e-post för elektronisk signering med BankID. Kontakta oss snarast möjligt om du inte kan signera avtalet med BankID.

STUDENTBOSTAD
För att få en studentbostad hos oss behöver du vara heltidsstuderande på universitet, högskola eller motsvarande. Du ska studera heltid, 30 poäng per termin och behöver då visa upp ett intyg på att du fått godkänt på minst 15 poäng per termin. För studier på yrkeshögskola krävs att du är registrerad för heltidsstudier, 100 yrkeshögskolepoäng samt intyg att du klarat minst 50 yhp föregående termin.

INFLYTTNING
Du får tillträde till lägenheten klockan 12.00 (eller annan avtalad tid) den dag hyresavtalet börjar gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in nästkommande vardag klockan 12.00. Utkvittering av nycklar (du får 3 nycklar per hushåll) sker i lägenheten samtidigt som en slutbesiktning görs med både utflyttande och inflyttande hyresgäst.

Vid nyckelutlämningen får du en kopia på det senaste besiktningsprotokollet (gäller ej vid nyproduktion). Du ska omgående kontrollera att innehållet i protokollet stämmer med din uppfattning om bostadens skick.

ÖVERTAGANDE AV KONTRAKT
Möjlighet att skriva sig på ett redan befintligt lägenhetskontrakt godkänns ej. Vid en eventuell separation har du däremot möjlighet att överta lägenheten under förutsättning att du varit folkbokförd på den aktuella adressen och varaktigt sammanbott (gemensamt hushåll) med kontraktsinnehavaren under minst 2 år, oavsett om du står med på kontraktet eller inte. Detta ska styrkas med ett utdrag från Skattemyndigheten.

 • Ny kontraktsinnehavare ska kunna bevisa att denne har bott varaktigt i lägenheten.
 • Ny hyresgäst övertar ansvar för eventuella skador på lägenheten som skett under tidigare hyresgästs kontraktstid.

LÄGENHETSBYTE SKA GODKÄNNAS
Vill du byta lägenhet måste du ha haft ett förstahandskontrakt för din nuvarande lägenhet i minst 12 månader innan du kan ansöka om lägenhetsbyte. Inga hyresskulder får förekomma vid lägenhetsbyten. Finns det aktuella störningsärenden sker en individuell bedömning innan byte kan ske. Hyresgäst med skulder till företaget ska reglera hela skulden innan byte kan ske. Undantag kan göras då byte sker till en billigare lägenhet, i syfte att ge en skuldsatt hyresgäst möjlighet att reglera skulder till hyresvärden. Avsikten med bytet ska, för de bytande parterna, vara att bo permanent i den nya bostaden.

När du hittat en bytespart skickar du en ansökan om att byta lägenhet till oss. Din bytespart måste samtidigt göra en ansökan hos sin hyresvärd. Vi gör sedan en bedömning av dina skäl till bytet. Samtidigt görs en kredit- och intygskontroll av din bytespart. En godkänd förbesiktning av båda lägenheterna ska också vara genomförd innan byte kan godkännas.

SÄLJA ELLER KÖPA HYRESKONTRAKT ÄR ETT BROTT
Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

ANDRAHANDSUTHYRNING KRÄVER ALLTID TILLSTÅND
Du har rätt att hyra ut din bostad i andra hand under en begränsad tid, max 12 månader, om du till exempel ska studera eller arbeta tillfälligt på annan ort. Du kan även hyra ut i andra hand om du vill prova på att bo med någon under äktenskaps- eller samboliknande förhållande eller om du är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.

För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand måste du fylla i en ansökan och skicka till P&E Fastigheter, som bedömer din ansökan. Glöm inte att bifoga underlag på t.ex. jobb på annan ort eller en kopia på din biljett om du ska åka utomlands.

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan att ha tillstånd. Det gäller även korta uthyrningar, till exempel via förmedlingar som Airbnb. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till att du förlorar ditt kontrakt.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar
När du har fått tillstånd av hyresvärden att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

UPPSÄGNING AV KONTRAKTET
Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader före önskad avflyttning. Om du exempelvis vill lämna din lägenhet den 1 oktober, måste du säga upp lägenheten senast den 30 juni. Du kan även säga upp din lägenhet på Mina sidor.

När du har sagt upp ditt hyresavtal är du enligt hyreslagen skyldig att visa lägenheten för nya intressenter. Du måste också hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning. En förbesiktning görs ca två veckor innan utflytt tillsammans med utflyttande hyresgäst. Den slutliga besiktningen görs dagen före utflytt, där både utflyttande och inflyttande hyresgäst bör vara på plats. Nyckelutlämning sker även till inflyttande hyresgäst i samband med besiktningen.

DAGS ATT FLYTTA.
Du är skyldig att lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta ut senast klockan 12.00 första vardagen därefter. Innan du lämnar din lägenhet behöver den vara ordentligt flyttstädad.